جنبش کیسه کش ها برای پوست اندازی در فتنه سبز

«زمان پوست اندازی در جنبش سبز فرارسیده و ما باید درد این تغییر را به جان بخریم.»
سایت صهیونیستی بالاترین با درج این تحلیل، خواستار عبور از موسوی و کروبی و خاتمی شد و نوشت: بعد از گذشت 16ماه از جنبش و فراز و نشیب ها و تلخی های آن و از دست دادن بسیاری از دوستان، زمان پوست اندازی رسیده است.
نویسنده- احتمالا خارج نشین- بالاترین ادامه می دهد: قصد ندارم برای کسی تعیین تکلیف کنم ولی آیا هنوز چشم و گوشمان به موسوی و کروبی (و تا حدودی خاتمی) است تا بیایند و نامه ای یا بیانیه ای بدهند و زبان به تشویق و انتقاد بگشاییم؟ آیا ظرفیت جنبش تا آنجا محدود است که تبدیل به یک حرکت واکنش شود؟ آیا هنوز آمادگی آن را نداریم که از موسوی و کروبی بخواهیم با انتقاد از اساس نظام و زیر سؤال بردن آنچه آن را «اندیشه های حضرت امام» می نامند، با اهداف واقعی جنبش همداستان شویم؟ چه باک اگر این آقایان را یارای آن نیست که صراحتا عملکرد 31 ساله جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و سهم خود را پذیرفته و بر اشتباه بودن آن پای بفشارند؟ مگر هدف مخالفان بازگشت به دوران خمینی است؟ چرا نباید علیه آن دوران فریاد بکشیم؟ ما برای پوست اندازی باید درد این تغییر را به جان بخریم.

/ 0 نظر / 4 بازدید